Criteris


    Criteris de qualificació
L’avaluació és contínua, la qual cosa implica una progressió sumativa en la superació de continguts. Per tal de reflectir aquest progrés s’avalua de la següent manera:
1)     Realització d’una prova escrita (0-9 punts) per a cadascuna de les tres avaluacions que constarà de tres parts :

·       A.1  Comprensió d’un text  (3 punts)
o       Comprensió i anàlisi del text: Descripció del tema i les parts bàsiques del text, resum  del contingut i valoració crítica.
o       Resposta a dues qüestions relacionades amb el text (tipologia textual, registre, varietat geogràfica, veus del discurs, intenció, modalització, impersonalització...)
·       2. Anàlisi lingüística del text (3 punts). L’alumne haurà de respondre tres preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text.

·       3. Expressió i reflexió crítica (3 punts). L’alumnat haurà d’elaborar textos en registre formal i valorar críticament un text literari.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0.05 punts per error. Les faltes repetides només es comptaran una vegada. El descompte es farà per preguntes.

2)  Realització d’un control de lectura escrit (0-1 punt) perquè l’alumne demostre que ha llegit i ha entés el llibre de lectura obligatòria. A més a més, l’alumnat tindrà la possibilitat de fer una segona lectura voluntària per avaluació que es valorarà amb un màxim de 0.5 punts.
A les proves de lectura es tindrà en compte com a part positiva o negativa de la nota la correcció ortogràfica i l’expressió. Per cada error es descomptaran 0.05 punts.
Cal aprovar tots els controls de lectura obligatòria per superar el curs.
La falta d’assistència d’un alumne superior al 25% de les sessions, tret d’algun cas excepcional per raons de força major i acceptat com a tal pel departament de valencià, implicarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
LECTURES  CURS 2011/12                
1a avaluació
Títol
Editorial
ISBN

RODOREDA, M.

La plaça del diamant

Club Editor
9788473291064

MONZÓ, Q.

Mil cretins

Quaderns Crema
9788477271765

2a avaluació
FUSTER, J
Ser Joan Fuster
Bromera
9788476601037

TUSON, J.
Una imatge no val més que mil paraules
Empúries
9788475967820

3a avaluació
SIRERA, J. LL.

El verí del teatre

Ed. 62
9788429762242

ALBEROLA, C.

Mandíbula afilada

Bromera
9788476604229